Almennt

Kassaleigan ehf. áskilur sér rétt til að hætta við pantanir, t.d. vegna rangra verðupplýsinga og einnig að breyta verðum eða hætta að bjóða upp á vörutegundir fyrirvaralaust.

Afhending vöru

Öllum pöntunum er dreift af Kassleigunni og gilda leiguskilmálar Kassaleigunnnar ehf. um afhendingu vörunnar.

Skil á vörum

Leigjandi skuldbindur sig til þess að afhenda sendli leigðar vörur að loknum leigutíma. Afhendi kaupandi ekki vöru á tilskildum tíma skv. leigusamningi fellur á gjald samkvæmt verðskrá og er skuldfært á kreditkort leigjanda.

Skilafrestur

Leigusamningar eru óuppsegjanlegir og innheimtist fullt leigugjald þótt hið leigða sé afhent fyrir lok leigutíma samkvæmt leigusamningi.

Netverð

Verð á hinu leigða er samkvæmt gjaldskrá Kassaleigunnar ehf. á hverjum tíma. Vinsamlegast athugið að verð á netinu getur breystt, allar breytingar á verðskrá eru tilkynntar með 30 daga fyrirvara á vefsíðu Kassaleigunnar ehf.

Skattar og gjöld

Öll verð í netversluninni eru með VSK og reikningar eru gefnir út með VSK.

Trúnaður

Leigusali heitir leigutaka fullum trúnaði um allar upplýsingar sem hann gefur upp í tengslum við viðskiptin. Upplýsingar verða ekki afhentar þriðja aðila nema nauðsynlegt sé vegna viðskiptanna eða samkvæmt skýru lagaboði.

Leiguskilmálar

 1. Eftirfarandi skilmálar gilda vegna allra viðskipta Kassaleigunnar ehf. (leigusali). Leigutaki samþykkir ákvæði leigusamnings og skilmála þessa með staðfestingu á pöntun.
 2. Leigutaki skal tilkynna leigusala um aðsetursskipti um leið og þau verða. Sama á við ef breytingar verða á greiðslukortaupplýsingum greiðslukorts sem lagt er til tryggingar á greiðslum skv. samningi.
 3. Leiguverð og sjálfsáhætta vegna tjóna tekur breytingum skv. vísitölu neysluverðs á hverjum tíma. Grunnvísitala neysluverðs er gildandi vísitala í þeim mánuði sem leiga hefst.
 4. Um samninga þá sem gerðir eru á grundvelli neðangreindra skilmála, þar með talið bótakröfur sem eftir atvikum kunna að vera gerðar, fer að íslenskum lögum. Gildir það bæði um grundvöll og útreikning bóta. Sama gildir um bótakröfur á grundvelli bótaábyrgðar utan samninga.
 5. Bent skal á að skjóta má ágreiningsmálum samningsaðila leigusamnings til starfandi úrskurðarnefndar Neytendasamtakanna.
 6. Rísi mál út af leigusamningi skal málið rekið fyrir Héraðsdóm Reykjavíkur.

Afhending hins leigða:

 1. Leigusali ábyrgist afhendingu leigumuna á umsömdum tíma og að eiginleikar þeirra séu í samræmi við kynningu/upplýsingar á heimasíðu leigusala.
 2. Brýnt er fyrir leigutaka að kynna sér ástand hins leigða strax við afhendingu. Geri leigutaki ekki athugasemdir við ástand hins leigða við afhendingu er litið svo á að leigutaki sætti sig við ástand þess að öllu leyti.
 3. Leigutaki ber ábyrgð á hinu leigða og skal bæta tjón á því sem verður af hans völdum.
 4. Leigusali er ekki ábyrgur fyrir tjóni sem kann að verða á og/eða hvarfi þeirra muna leigutaka sem geymdir eru í og fluttir með hinu leigða.
 5. Með staðfestingu pöntunar við afhendingu og/eða greiðslu reiknings staðfestir leigutaki að hann hafa tekið við hinu leigða og fylgihlutum í góðu ásigkomulagi.

Meðferð hins leigða:

 1. Leigusali skuldbindur sig til að gæta umgangast hið leigða með varúð og aðgát. Hið leigða skal eingöngu nota til geymslu og flutninga á lausamunum, gögnum og öðru því sem hið leigða hentar til m.t.t. burðarþols og endingar, með hliðsjón af því að um fjölnota flutnings- og geymslukassa er að ræða.
 2. Leigutaka er óheimilt:
 3. að nota hið leigða í eitthvað annað en það sem hann er leigður fyrir.
 4. að yfirfylla t.d. Kassa og ílát með meiri þyngd en framleiðandi þeirra leyfir.
 5. að losa spilliefni eða annan hættulegan úrgang í eða við hið leigða.
 6. að nota hið leigða undir jarðefni, steypu, múrbrot eða álíka úrgang.
 7. að nota hið leigða undir efni sem gefa frá sér sterka lykt eða efni sem þarfnast kælingar/vatns.
 8. að nota hið leigða til að flytja lifandi verur.
 9. að nota hið leigða þannig að það brjóti í bága við landslög og/eða ákvæði leiguskilmála.
 10. að breyta hinu leigða án samþykkis leigusala.
 11. að áframleigja leigumun, framselja hann eða lána. Leigutaki má ekki veita öðrum aðila afnot af hinu leigða umfram það sem samningur heimilar, né afhenda það með öðrum hætti, án samþykkis leigusala.
 12. að flytja leigumun úr landi.
 13. Hafi árekstur, slys eða annað tjónsatvik orðið á leigumun skal leigutaki tafarlaust tilkynna um atburðinn til viðkomandi lögregluyfirvalda og/eða árekstrarþjónustu svo og til leigusala og má leigutaki eigi yfirgefa vettvang, fyrr en lögregla og/eða árekstrarþjónusta hefur mætt á vettvang eða gefið heimild um að leigutaki megi yfirgefa vettvang. Tilkynni leigutaki ekki um tjón ber hann fulla ábyrgð á því tjóni. Leigusali ábyrgist ekki að leigutaki fái nýjan leigumun sé leigutaki ábyrgur fyrir tjóni og er það háð skilyrðum leigusala.
 14. Leigusali er heimilt að krefja leigutaka um greiðslu vegna kostnaðar í tengslum við þrif og aðrar aðgerðir sem nauðsynlegar kynna að vera vegna slæmrar umgengni eða ólyktar í hinu leigða við skil t.d. vegna úrgangs, skemmda eða annars.
 15. Leigutaka er óheimilt að láta fara fram viðgerðir eða breytingar á hinu leigða og fylgihlutum þess eða leyfa nokkra veðsetningu á því án áður fengins samþykkis leigusala.
 16. Leigutaka bera að halda hinu leigða vel við og tilkynna leigusala um allar skemmdir og bilanir jafnóðum og þær verða.
 17. Leigutaki ber fulla ábyrgð á hverju tjóni sem verður á hinu leigða óháð því hvort að tjón sé að völdum þriðja aðila. Ábyrgð leigutaka getur numið allt að fullu verðgildi hins leigða. Skal leigutaki greiða að fullu allan kostnað vegna tjóns eða skemmda á hinu leigða sem hann ber ábyrgð á skv. verðskrá eða verðmati frá leigusala.

Skil á hinu leigða/Lok leigusamnings:

 1. Leigutaki skal skila hinu leigða:
 2. ásamt öllum fylgihlutum tómu, hreinu og í sama ásigkomulagi og það var við móttöku að undanskildu eðlilegu sliti vegna notkunar. Leigutaki samþykkir að greiða samkvæmt verðskrá leigusala einstaka hluta sem ekki fylgja við skil.
 3. á tilskildum tíma samkvæmt samningi nema um annað verði samið síðar.
 4. á umsömdum tíma skv. leigusamningi sem, í skilningi leigusamnings, er aldrei skemmri tími en þar til leigusali hefur skráð hið leigða móttekið í sínu kerfi, en slíkt getur einungis átt sér stað á opnunartíma skrifstofu leigusala.
 5. á umsömdum afhendingarstað eða til aðseturs leigusala hafi ekki skýrlega verið samið um afhendingarstað.
 6. Skili leigutaki leigumun eftir að samningstími rennur út er leigusala heimilt að innheimta daggjöld skv. verðskrá.
 7. Leigutaki skal greiða fyrir skemmdir sem verða á leigumun, á meðan leigumunur er á hans ábyrgð og í hans umsjá.
 8. Leigutaki samþykkir að greiða leigusala samkvæmt kröfu öll útgjöld, sem leigusali verður fyrir, ef hann þarf að koma hinu leigða til baka til aðseturs leigusala hafi það verið skilið eftir eftirlitslaust, án tillits til ástands hins leigða, vega eða veðurs.
 9. Óski leigutaki eftir að skila inn leigumun áður en samningstími er liðinn, er það heimilt en skemmri leigutími kemur ekki til lækkunar á kröfu.

Greiðslur:

 1. Umsamið leiguverð er innheimt af kreditkorti og við staðfestingu á pöntun nema um annað hafi verið samið. Leigugreiðslur eru innheimtar fyrirfram. Ekki er innifalin þjónusta vegna viðgerða sem orsakast af óeðlilegu sliti eða slæmri meðferð leigumunar.
 2. Óski leigutaki eftir annarri þjónustu en samningur tekur til skal hann greiða fyrir hana skv. gjaldskrá leigusala.
 3. Fáist ekki skuldfærsluheimild á greiðslukort skv. boðgreiðslusamningi er samningur komin í vanskil. Greiði leigutaki ekki leiguna og aðrar greiðslur sem gjaldfallnar eru og honum ber að greiða á gjalddaga, skal hann greiða leigusala hæstu lögleyfðu dráttarvexti af hinni vangreiddu fjárhæð auk kostnaðar skv. framlagðri gjaldskrá leigusala ásamt öðrum kostnaði sem af getur hlotist, svo sem lögfræði- eða málskostnað. Dráttarvextir eru ákvarðaðir skv. ákvæðum III. kafla laga nr. 38/2000 um vexti og verðtryggingu, með síðari breytingum, af gjaldfallinni fjárhæð og kostnaði.
 4. Leigusamningur er tímabundinn og óuppsegjanlegur. Komi upp sú staða að leigutaki af einhverjum ástæðum skili hinu leigða fyrir lok leigutíma, þarf hann samt sem áður standa að öllu leyti við samning þennan þar með talið standa skil á leigugreiðslum. Standi leigutaki ekki við leigugreiðslur verða riftunarákvæði virk.
 5. Leigusala er heimilt að gjaldfæra á greiðslukorti leigutaka leigugjald og annað sem leigutaka ber að greiða samkvæmt leigusamningi, svo sem greiðslur vegna tjóns sem verður á hinu leigða á meðan það er í vörslum leigutaka, og skal leigusali einn hafa ákvörðunarvald um hvenær það skuli gert, og hvort það sé gert í einu lagi eða ekki. Réttur þessi stendur óhaggaður í 3 mánuði eftir að leigumun hefur verið skilað til leigusala.

Riftun:

 1. Leigusala er heimilt að rifta samningi án fyrirvara verði veruleg vanefni af hálfu leigutaka eða brjóti hann einhverja grein samnings eða leigusali getur ekki lengur innt af henni skyldur sínar skv. honum. Sem dæmi má nefna:
 2. Ef leigutaki innir ekki af hendi tilskildar greiðslur, samkvæmt samningi á umsömdum gjalddögum.
 3. Ef leigutaki hlítir ekki að öðru leyti skilyrðum samnings um meðferð á leigumun.
 4. Ef leigutaki veitir ekki leigusala eða þeim er hann tilgreinir aðgang að leigumun sé þess óskað.
 5. Ef leigutaki flytur eða reynir að flytja hið leigða úr landi.
 6. Þá er leigusala einnig heimilt að segja samningi upp án fyrirvara séu eftirtaldar ástæður utan samnings fyrir hendi:
 7. Ef bú leigutaka er tekið til gjaldþrotaskipta eða hann leitar nauðasamninga eða greiðsluaðlögunar við skuldheimtumenn sína.
 8. Ef einhverjar þær breytingar eru gerðar á rekstri eða skipulagi hjá leigutaka er komið geta í veg fyrir að hann fullnægi skuldbindingum sínum samkvæmt samningi.
 9. Uppgjör milli leigusala og leigutaka vegna loka eða riftunar samnings fer fram þessum hætti:
 10. Leigutaki skal greiða allar gjaldfallnar og ógjaldfallnar leigugreiðslur, ásamt dráttarvöxtum.
 11. Leigutaki skal greiða allan kostnað samkvæmt samningi, svo og vegna riftunar samnings og innheimtuaðgerða, þ.m.t. innheimtu- og málskostnaður lögmanns skv. gjaldskrá hans, ásamt skaðabóta vegna tjóns, er leigusali kann að verða fyrir vegna þess að samningi er rift fyrir lok leigutíma. Leigusali getur þó ekki krafist bóta nema samningi sé sagt upp vegna vanefnda leigutaka.
 12. Dráttarvextir reiknast af liðum 1-2 hafi uppgjör ekki farið fram innan 15. daga frá því samningi var sagt upp eða rift.

 

 

 

 

 

0

Byrjaðu að rita og ýttu á Enter til að leita